Haberler

Çin'den rulman satın alırken bilmeniz gerekenler

Yazan: Dave Hull, PRECISION COMPONENTS INC. ÅŸirketinin kurucusu ve yönetim kurulu baÅŸkanı

Çin rulmanları satın alıyorsanız, bu makaleyi okumalısınız!Leonardo da Vinci, 1500’lü yıllarda ilk rulmanı çizerken ve hatta, Almanya 1940’larda ilk yüksek kapasiteli rulman imalatı fabrikalarını geliÅŸtirirlerken dahi, ben henüz daha hayatta bile deÄŸildim. Ancak, rulman sanayindeki 40 yıllık kısa tecrübem, bana birkaç ÅŸey öÄŸretti ve bunların büyük çoÄŸunluÄŸu, rulman ve özellikle de, Çin rulmanı satın alan herkes için faydalı konulardır.

1940’ların sonlarına doÄŸru ve 1950’li yıllarda, rulman üretimi Amerika’da ÅŸaha kalktı, General Motors’un devasa imalat bölümlerinden, Timken Rulmancılık Åžirketi gibi yüzlerce küçük rulman ÅŸirketlerine kadar deÄŸiÅŸen boyutlarda yaygınlaÅŸtı. Sadece Connecticut’da onlarca rulmancılık ÅŸirketi kuruldu ve büyüyüp geliÅŸtiler. Fakat zaman içerisinde, Amerika’daki rulman üreticilerinin sayısı azalmaya baÅŸladı. Åžirket birleÅŸmeleri, bir araya toplanmaları ve Avrupa’dan ve Japonya’dan gelen göçler nedeniyle, günümüzde Amerikan ve dünya pazarına sadece birkaç büyük aktör hakimdir.

1960’lı yıllarda Japon rulman üreticileri, Kuzey Amerika pazarına girdi ve pazar paylarını geniÅŸletmeye baÅŸladılar, bunların başında o tarihlerde Japonya’da rulman imalatı yapan halk ÅŸirketlerinden gelen ve bugün sanayi alanında hepimizin çok iyi bildiÄŸi ve tanıdığı az sayıdaki isim vardı. Dünyanın geri kalan bölümü büyük bir ÅŸirket birleÅŸmeleri süreci içerisine girerken, Çin’in özel teÅŸebbüs ve kiÅŸiler tarafından kurulan iÅŸletmelere yönelik politikalarının deÄŸiÅŸtiÄŸi 1980’li yılların ortalarına kadar, Çin’deki durum ise böyle deÄŸildi. Rulman endüstrisini, Çin hükümeti belirliyordu ve gayret ve çaba içerisinde ve kendi kaynaklarını kullanarak, Çin’i dünya klasmanında bir rulman üreticisi yapmayı baÅŸarmayı hedefliyordu. Bunun sonucunda, binlerce küçük rulman ÅŸirketi kuruldu ve çalışmaya baÅŸladı ve bunlar, zaman içerisinde devlete ait birkaç büyük ÅŸirketin çatısı altında yeniden yapılandırıldılar.

Ben, Çin rulmanlarını satmaya 1990 yılında ve Çin’le direkt olarak çalışmaya ise, 1996 yılında baÅŸladım. Çin hükümeti, Çin’i dünya klasmanında bir rulman üreticisi yapma yolunda ÅŸu ana kadar baÅŸarılı oldu. Rulman sanayine yönelik standartlar, hükümet tarafından belirlenmektedir ve bunların büyük çoÄŸunluÄŸu, ISO ve ABMA standartlarının ardından benzerleri olacak ÅŸekilde oluÅŸturulmaktadır. Ä°malatçıların kaliteli ürünler üretmelerine yardımcı olmak için, araÅŸtırma ve test faaliyetleri, tüm Çin geneline yayılmış bir ÅŸekilde hükümet tarafından yürütülmektedir. KarşılaÅŸtırma yapılabilmesi için, örneÄŸin 1990’lı yılların başında sattığım Çin rulmanları, ancak bagaj tekerleri, kaykaylar ve düÅŸük hızlı kayar bantlarda kullanım için uygun ve iyiydi, fakat 1990’lı yılların sonlarına doÄŸru, örneÄŸin elektrik el ve iÅŸ aletleri, elektrikli süpürge motorları ve diÄŸer tüketici ürünleri gibi orta hızlı uygulamalarda kullanılmaya uygun elektrikli motor kalitesindeki rulmanları, piyasaya sunmaya baÅŸladılar. Amerika, Avrupa ve Japonya’daki rulman sanayinin hali hazırda dönüÅŸümünü tamamlamış olduÄŸu bu evrimsel döngüye, Çin’de kurulmuÅŸ olan bu binlerce küçük rulman ÅŸirketleri, daha henüz yeni baÅŸladılar.

Son 22 yıllık süre içerisinde Çin’deki rulman fabrikalarını, ÅŸahsen 500’den fazla defa ziyaret ettim ve hassas olmayan rulman üretiminden, hava araçlarına yönelik iÅŸleme tezgahlarının mil aksamı kalitesinde hassas rulman üretimine geçiÅŸ konusunda Çin’in baÅŸardığı ilerleme, beni ÅŸaşırttı ve hayran oldum. Eskiden yaptığım fabrika ziyaretleri sırasında, yerlerin tozlu ve kirli olduÄŸunu görmek ve bir OSHA denetleyicisine kalp krizi geçirtebilecek derecedeki kötü ortam ÅŸartlarını görmek, beni ÅŸaşırtmazdı. Son yıllarda yaptığım ziyaretlerde ise, imalat tesislerindeki mevcut durumunun ÅŸu ÅŸekle getirildiÄŸine gördüm: TaÅŸlama kanalı ölçülerinden toplanan gerçek zamanlı veriler otomatik olarak, her bir münferit parçadan aldığı imalat istatistiklerine göre anlık olarak güncellenen bir bilgisayara aktarılmaktadır. Bazı fabrikalarda ise, tam otomasyona geçilmiÅŸ ve nihai parçalar, tek bir insan dokunuÅŸu dahi olmadan hazırlanıyor.

Dünya rulman sanayine, milyarlarca dolar deÄŸerindeki çok uluslu rulman üreticisi iÅŸletmeler hakimdir. DiÄŸer yandan Çin’de ise bu pazara, kapasitelerine göre deÄŸiÅŸen büyüklüklerdeki binlerce rulman üreticisi hakimdir. Daha somut bir perspektif sumak amacıyla, sadece Jiangsu bölgesinde 2.000’den fazla üretici, bulunduÄŸunu, belirtmek isterim. Dolayısıyla, bir ÅŸirket için veya bir satın alma departmanı için, diÄŸer tüm Çin ürünleri tarafından komple kapatılmadan önce, bir veya daha fazla sayıda Çin ÅŸirket tarafından yakılması, hiçte ihtimal dışı deÄŸildir. Bunu, kendi müÅŸterilerime açıklarken, dile getirmeyi en sevdiÄŸim örnek, uluslararası ticaret avukatımın ÅŸu sözüdür: “Avukatların %99’u, geri kalanımızın kötü isimle adlandırılmasına neden oluyor”. Maalesef, bu söz “Avukatların” kelimesi, “Çinli rulman ÅŸirketlerinin” kelime gurubuyla deÄŸiÅŸtirildiÄŸinde, aynı ÅŸekilde geçerli oluyor. Çin’de dünya klasmanında üretici firmalar var, fakat en önemli konu, onları bulmak.

Ayrıca büyüklük, bir kapasite göstergesi deÄŸildir. 50 milyon dolarlık iÅŸ hacmi seviyesindeki ÅŸirketleri, ziyaret ettim ve bunlar sadece, ancak bir eli doldurabilecek sayıda ürün üretiyorlardı. Bazı diÄŸer ÅŸirketler ise, sadece 608 tipi rulmanları üretiyorlar ve bunun dışında baÅŸka hiç bir ölçüde üretim yapmıyorlar. Ayrıca, büyük rulman ÅŸirketleri genellikle sizin talep listenizdeki her ÅŸeye fiyatlandıracaklardır. Ancak, burada dikkate alınması gereken konu, bunların hangilerini kendi bünyelerinde üretecekleri ve hangilerini dış kaynaklardan temin edecekleri ve benzer ÅŸekilde, temin edilen ürünlerin birbirilerine göre kalite tutarlılıklarının ne ölçüde saÄŸlanacağıdır.

Çin, 1990’dan bu yana uzun bir yol kat etmiÅŸtir, fakat  Çin’de bugün hala daha potansiyel Amerikalı tüketicilerin zihniyetini anlamayan pek çok rulman ÅŸirketi bulunmaktadır. Onlar, herkesin mevcut en düÅŸük maliyetli ürünü isteyeceÄŸini düÅŸünüyorlar ve bu nedenle, üründe öncelik olarak ucuzluÄŸu dikkate alıyor ve parçalar testlerden geçmediÄŸinde, bir baÅŸka ÅŸansın gelmesini bekliyorlar.

Hayatımı bu sanayi koluna adayarak, yaÅŸamımın neredeyse 4 aylık bölümünü uçaklarda ve toplam 3 yıllık bir kısmını Çin’de geçirdim. Benim tavsiyelerim, bana bu makaleye sığdırılması mümkün olmayan bir kariyere mal oldu. Ancak, sadece bazı yolları göstermek amacıyla, rulman alan herkesin, Çin’den rulman satın alırken en azından aÅŸağıda belirtilenlere baÄŸlı kalması gerekir.

BaÅŸarının anahtarı, ihtiyaçlarınızın ve amaçlarınızın iyi tanımlanmasıdır. Ä°htiyacınız alan rulman tiplerini deÄŸerlendirin. Tercihen iÅŸleme ölçüsü ve ihtiyaç hacmi öncelikli olarak, ihtiyaçlarınızı ölçü aralıklarına göre ayırarak guruplandırın. Bu gurupların öncelik durumlarını belirleyin. Çinli rulman ÅŸirketlerinin ilgi çekici olup olmayacaklarını görmek için, dolar tutarı cinsinden potansiyeli deÄŸerlendirin ve maliyet tasarrufu konusundaki beklentilerinizi belirleyin. Çin’in büyük hacimde üretim yaptığını, daima aklınızda bulundurun. Küçük hacimli taleplere yönelik özel ölçüler için Çin’e gitmek, kendi maliyet ve menfaatleriniz açısından pek de mantıklı deÄŸildir. Bu, projenin fizibilitesinin yapılmasına yardımcı olacaktır. Ve genel olarak, fabrikayı ziyaret etmeniz gerekir. Çin’e seyahat etmezseniz, zamanınızı boÅŸa harcarsınız. Son olarak, cesaretinizi kırmayın. Åžu anda Åžangay’da ve Pekin’de bulunan iki adet tam zamanlı ofislerim de dahil olmak üzere benim orijinal iÅŸ modelim, küçük ve orta ölçekli ÅŸirketlere Çin’de maliyet tasarrufu yapmalarına yardımcı olmaktır. Çin’de ofisler açmanın masraflarını göze alamayacak küçük ölçekli ÅŸirketler için sunmakta olduÄŸumuz hizmetlerin faydalı olacağına, inanıyorum. Orijinal inancımın tersine, kariyerimin büyük bir bölümünü en baÅŸarılı ÅŸirketler listesi olan Fortune 500 ÅŸirketlerin ihtiyaçlarına hizmet etmekle geçirdim, her ne kadar bu ÅŸirketlerin Çin’de temsilci ekipleri olmuÅŸ olsa da, yine de eli boÅŸ dönmüÅŸlerdir. Çinli iÅŸ ortağı bulmakta baÅŸarılı olan ÅŸirketlerin sayısı, milyonlarca dolar maliyet tasarrufu saÄŸlamayı baÅŸaramayanların sayısından, çok daha azdır.

Dünyanın geri kalanı, ÅŸirket birleÅŸmeleri yolunu seçmektedir, ancak Çin hala daha geliÅŸmektedir. EÄŸer rotanızı, sonsuz sayıdaki tedarikçiler denizine yöneltmek isterseniz, baÅŸarılı olacaksınız. Ve eÄŸer Çin rulmanlarına hala daha güvenmiyorsanız, son 5 yıl içerisinde hiç seyahat etmemiÅŸ, hiç uçaÄŸa binmemiÅŸ, hiç araba kullanmamış, hiç kamyona veya trene binmemiÅŸ olmanız gerekiyor, çünkü tüm araçlardaki en kritik akÅŸamlarda Çin rulmanları kullanıldığını, lütfen unutmayın.

Dave Hull, son 27 yıllık süre içerisinde en önemli ve büyük imalatçılara metal mühendislik ürünleri ve hizmetleri temin etmekte olan PRECISION COMPONENTS INC. ÅŸirketinin kurucusu ve yönetim kurulu baÅŸkanıdır.
Dave Hull hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.pcomponents.com web adresindeki biyografisini okuyabilirsiniz.

Ele alınan konular ve belirtilen deÄŸerler, Precision Components Asya ÅŸirketi tarafından gerçekleÅŸtirilen araÅŸtırmaya dayanmaktadır.