Kullanım Koşulları

                KİŞİSEL VERÄ°LERÄ°N KORUNMASI VE KULLANILMASI ÅžARTLARI

 

I-AMAÇ

Bu politikanın amacı, EMNÄ°YET BOZ RULMAN’ın kiÅŸisel verileri 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kiÅŸisel verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve AB dahilinde ancak AB sınırları haricinde de geçerli olan, 25 Mayıs 2018 tarihli Genel Veri Koruma YönetmeliÄŸi (GDPR – Generel Data Protection Regulation) kapsamında korumaktır. Politikamız belirtildiÄŸi gibi güncel ulusal ve uluslararası mevzuata uyumludur.

EMNÄ°YET BOZ RULMAN olarak, müÅŸterilerimize sunmakta olduÄŸumuz hizmetlere iliÅŸkin, sözleÅŸmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla  gerekli olan ve siz müÅŸterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için kiÅŸisel verileriniz toplamak ve ve bu verileri gerekmesi halinde iÅŸlemekteyiz. KiÅŸisel verileriniz, gerekli durumlarda, gereken tüm tedbirleri almak suretiyle ve sadece gerektiÄŸi kadarını paylaÅŸmak koÅŸulu ile iÅŸ ve iÅŸlemlerin yürütülmesi için iÅŸ ortaklarımız ve tedarikçilerimizle de paylaÅŸabiliriz.

Åžirketimiz, öncelikle Anayasal bir hak olarak düzenlenen ve muhtelif kanunlarda ifadesini bulan, kiÅŸisel verilerin korunması ve hukuksal olarak güvence altına alınması konusundaki sorumlulukların farkındadır. Bu farkındalık gereÄŸi olarak da, bize emanet ettiÄŸiniz kiÅŸisel verilerinizi güvenli ve amacı dahilinde kullanmaya önem vermekteyiz.

II-KAPSAM

Bu kullanım ÅŸartları, EMNÄ°YET BOZ RULMAN tarafından yönetilen tüm kiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesi ve korunmasına yönelik kuralları belirler.  Bu veriler ilgili iÅŸlem veya baÅŸvuru sırasında sizin vermiÅŸ olduÄŸunuz veriler olabileceÄŸi gibi, iÅŸvereniniz, ödeme saÄŸlayıcınız gibi sizin verinizi bize ileten üçüncü kiÅŸilerden gelen veriler veya siz veya bir baÅŸka kiÅŸi tarafından ÅŸirketimize açıkça sunulmasa da, ilgili iÅŸlemin yapılması sırasında oluÅŸan verilerdir.

Belirtilen kapsam dahilinde bizimle paylaÅŸmış olduÄŸunuz kiÅŸisel verilerinizin, öncelikle açık ve ispatlanabilir onayız dahilinde tarafımıza iletildiÄŸini açıklamak isteriz. Onay dışında hiçkimsenin kiÅŸisel verisi tarafımızdan toplanamaz ve paylaşılamaz.

Bunun dışında;

·         Hangi verilerin toplandığı ?

·         Neden toplandığı ?

·         Nasıl toplandığı ?

·         Verileri ne amaçla ve hangi koÅŸullar altında paylaşırız verızanız dışında paylaşımın istisnaları nelerdir ?

·         Bilgilerinize nasıl ulaÅŸacaksınız ?

·         Bilgilerinizle ilgili nasıl kontrol saÄŸlarsınız ?

·         Bilgileriniz silinmesini talep hakkınız olup olmadığı ?

·         Hukuka aykırı iÅŸlenmesi için alınan önlemlerin neler olduÄŸu ?

Temel sorularının açıklamaları ve bu bilgilerin nasıl iÅŸleneceÄŸi ve kullanılacağı konusunda bilgilendirmeyi kapsar.

 

III-KULLANIM KOÅžULLARI

1.  Hangi kiÅŸisel verileri toplarız ? Sizlerden “Özel Nitelikli KiÅŸisel Veri” toplamayız. Sadece hizmetlerimizi sizlere ulaÅŸtırmak için adınız ve soyadınız, iletiÅŸim bilgileriniz (Tel no, e-mail adresi, yerleÅŸik bulunduÄŸunuz adres) rızanız dahilinde toplanmaktadır.

 

2.  Neden bu bilgileri toplarız? Sizlere hizmetlerimizi sunabilmek ve sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek maksadıyla bu bilgileri toplarız.

 

3.     Nasıl toplarız ? Ä°letiÅŸim formunu, kariyer formunu doldurduÄŸunuzda, EMNÄ°YET BOZ RULMAN'la ilgili haber bültenine kaydolduÄŸunuzda, bize soru sormanız halinde, yarışmaya, ödüllü çekiliÅŸlere ve anketlere katılmanız halinde, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde de kiÅŸisel verileriniz toplanabilecektir.

4.   Ne amaçla ve hangi koÅŸullar altında paylaşırız ? EMNÄ°YET BOZ RULMAN,  KVKK ve GDPR kapsamında ve/veya sözleÅŸmesel iliÅŸkiden kaynaklanan yükümlülüklerin mümkün olduÄŸunca yerine getirilmesi ve hakların kullanılması için zorunlu olan verileri iÅŸlemektedir. KVKK’nın 5/2.maddesi gereÄŸi, verinin iÅŸlenmesi aÅŸağıdaki istisnaların varlığı durumunda paylaÅŸabilir, bu durumlar veri sahibinin rızasına tabii deÄŸildir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kiÅŸinin kendisinin ya da bir baÅŸkasının hayatı veya beden bütünlüÄŸünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleÅŸmenin kurulması veya ifasıyla doÄŸrudan doÄŸruya ilgili olması kaydıyla, sözleÅŸmenin taraflarına ait kiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüÄŸünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iÅŸlemenin zorunlu olması.

f) Ä°lgili kiÅŸinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meÅŸru menfaatleri için veri iÅŸlenmesinin zorunlu olması.

 

Bu hallerde verinin iÅŸlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası gerekmediÄŸinden ilgili istisna gerekçesi ortadan kalkana kadar veri sahibi olarak, ilgili verinin imhasını talep etme hakkınız bulunmamaktadır. Yukarıda sayılan hallerin bulunmadığı veya önceden var olmakla birlikte artık ortadan kalktığı durumlarda, örneÄŸin faydalandığınız hizmetin sona ermesi ve yasa gereÄŸi verinin iÅŸlenmesini gerektiren bir durum kalmaması halinde iÅŸlenen verinizin imhasını talep edebilirsiniz. Bu talebiniz için EMNÄ°YET BOZ RULMAN’a baÅŸvuru yapabilirsiniz. Mail adresimiz: info@emniyetrulman.com

 

5.   Bilgilerinize nasıl ulaÅŸacaksınız ? EMNÄ°YET BOZ RULMAN’ın bu konudaki temel ilkesi ilgili kanunun da temel ilkeler olarak belirlediÄŸi gibi, gerektiÄŸi kadar veriyi gerektiÄŸi sürece iÅŸlemek, sadece gerekli kiÅŸilerin eriÅŸimine izin verecek bir yapı oluÅŸturmak ve verinin korunması için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almaktır. Bu konuda alınan tedbirler ve yapılan iÅŸlemler mevzuat gereÄŸi veri sorumluları siciline bildirilmiÅŸ olup sicil kamuya açıktır ve www.kvkk.gov.tr’ verbis üzerinden  ulaşılabilir.

 

6.     Ne amaçla ve hangi koÅŸullar altında paylaşırız ve rızanız dışında paylaşımın istisnaları nelerdir ? KVKK’nın 11. Maddesinde sayılmış olup ÅŸunlardır

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna baÅŸvurarak kendisiyle ilgili;

a) KiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenme,

b) KiÅŸisel verileri iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme,

c) KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme,

d) KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

7.    Bilgileriniz silinmesini talep hakkınız olup olmadığı ? Sizlere hizmet vermeye devam ettiÄŸimiz sırada, istediÄŸiniz anda belirlenen iletiÅŸim kanallarına baÅŸvurarak, bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

 

8.    Hukuka aykırı iÅŸlenmesi için alınan önlemlerin neler olduÄŸu ? Veri sorumlusu olarak, verilerin korunmasından ve saklanmasından bizzat ÅŸirketimiz sorumludur. KVKK gereÄŸi veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve veri sorumlusu irtibat kiÅŸisi belgileri aÅŸağıdaki ÅŸekildedir:

 

  • Veri sorumlusu: EMNÄ°YET BOZ RULMAN SAN TÄ°C. LTD. ÅžTÄ°. Åžirketi
  • Veri sorumlusu temsilcisi: Mehmet BOZ
  • Veri sorumlusu irtibat kiÅŸisi:info@emniyetrulman.com

 

VI-DÄ°ÄžER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diÄŸer mevzuat hükümleri ile iÅŸbu politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve GDPR’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Ä°ÅŸbu KiÅŸisel Verilerin Korunması Ve Kullanılması Åžartları EMNÄ°YET BOZ RULMAN yönetimi tarafından hazırlanmıştır.